A muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos jogszabályi háttér

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997-es CXL. törvény rendelkezik.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján a muzeális intézményekben, a levéltárakban, a közgyűjteményként működő kép- és hangarchívumokban - valamint a könyvtárakban muzeális dokumentumként őrzött kulturális javak védettnek minősülnek. Az ezek védelmét szolgáló tevékenységekre, kezelési és nyilvántartási feladatokra, azok ágazati, valamint szakfelügyeletére külön jogszabályok vonatkoznak.

A muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról szóló 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet pontosan meghatározza a muzeális dokumentumok körét.

Ezek pedig:

  1. a középkori kódexek vagy nyelvemlékek
  2. a középkori, kora újkori kéziratok
  3. az 1701 előtt megjelent könyvtári dokumentumok
  4. az 1851 előtt Magyarországon megjelent könyvtári dokumentumok
  5. az 1851 előtt külföldön megjelent hungarikumok, továbbá
  6. a jogszabály vagy a könyvtár gyűjtőköri szabályzata szerint végleges megőrzési (archiválási) kötelezettséggel a könyvtár gyűjteményében őrzött dokumentumok.
  7. Muzeálisnak tekinthető a fentieken kívül minden olyan könyvtári dokumentum, amely tartalmi vagy alaki szempontból jelentős történeti értékű, amely megjelenése helyétől, időpontjától függetlenül különlegességnek vagy ritkaságnak számít, vagy előállítása körülményeire, technikájára (kiállítása, írásanyaga, írásformája, illusztrációi, könyvdíszei, kötése stb.), illetve tulajdonosára tekintettel tudományos értékű.
  8. Szintén ebben a körbe tartoznak az olyan kéziratok, illetve kéziratos hagyatékok, személyi irattárak, gyűjtemények vagy egyéb dokumentumok, amelyek írója (alkotója) a társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális vagy tudományos életben jelentős szerepet töltött be.
  9. Muzeális dokumentumoknak tekintendők az olyan hang-, kép-, film- és videodokumentumok, elektronikus dokumentumok is, amelyek a fenti feltételek közül valamelyiknek megfelelnek. Mindezen dokumentumok adatairól a könyvtárak kötelesek külön nyilvántartást vezetni. Az 1-5. típusú muzeális dokumentumok adatait, valamint az ezekkel kapcsolatos változásokat be kell jelenteni az Országos Széchényi Könyvtárnak. Az Országos Széchényi Könyvtár a bejelentett dokumentumokról és lelőhelyükről nyilvántartást vezet.

Továbbá az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatait a 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet szabályozza.

Valamint a 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról előírja, hogy a nemzeti vagyont, annak értékét és változásait a tulajdonosi joggyakorló nyilvántartja.